ไทย |

เที่ยวโฮมสเตย์ไทย

บทความเกี่ยวกับโฮมสเตย์ไทย
ใครก็เป็นเจ้าบ้านได้
  ใครๆ ก็เป็น “เจ้าบ้าน” ได้ เพียงแค่ให้การต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติ มิตร ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเหมือนมาพักบ้านญาติ ทั้งนี้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องรู้จักวิธีการ กระบวนการที่จะให้การต้อนรับ...
Readmore
ทำไมต้องโฮมสเตย์
  ท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ “โฮมสเตย์” ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่ของบ้านพักอาศัยและอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ พร้อมทั้งถ่ายท...
Readmore
เลือกที่มีมาตรฐาน
  เลือกเที่ยว เลือกพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับประกันความมั่นใจในการได้รับบริการด้านที่พัก อาหารที่ได้รับมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มีกิจกรรม และรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และยังได้ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมช...
Readmore
|

ฐานข้อมูลโฮมสเตย์

เพิ่มความมั่นใจ ครบถ้วน ฉับไว
ท่องเที่ยว และเลือกพักแบบ “โฮมสเตย์” ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่ของบ้านพักอาศัยและอาหารเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็นสมาชิกหรือญาติ

มาตรฐานโฮมสเตย์

    เพื่อเป็นการรับประกันโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจเมื่อไปท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดให้มีการประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” เพื่อตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ในประเทศไทย ประกอบกับเมื่อประเทศไทยจะเข้...
Readmore

ขั้นตอน

การประเมินโฮมสเตย์
  ขั้นตอนการประเมินโฮมสเตย์ เริ่มจากเชิญชวนให้โฮมสเตย์ทั่วประเทศทั้งโฮมสเตย์เก่าที่ผ่านการประเมินแต่หมดอายุแล้ว (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีอายุคราวละ 3 ปี) และโฮมสเตย์ที่ยังไม่เคยรับการประเมิน ส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์ขอประเมินโฮมสเตย์ เพื่อให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค...
Readmore