ค้นหาสถานที่

โปรดระบุจังหวัด
ภูมิภาค
ภาคเหนือ (52)
ภาคกลาง (24)
ภาคใต้ (20)
ภาคตะวันออก (12)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (59)
ภาคตะวันตก (4)
ช่วงราคา
All Rate
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
เรียงลำดับโดย ตัวอักษร ราคา

บ้านอาผ่าพัฒนา

ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมี ศรีสุข ระดับจังหวัด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและศูนย์สาธิตการตลาด เรียนรู้การผลิตผ้าไหม การผลิตข้าวกล้อง(ข้าวซ้อมมือ) ชมวิถีชีวิตชนบท

อาข่าฮิลล์ เฮ้าส์โฮมสเตย์

อาข่าฮิลล์ เฮ้าส์โฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

โฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้กับวิถีชีวิตที่พอเพียงการทำสมุนไพร(วิถีไทย) คัดพันธุ์ข้าวและการทำนาประณีต เตาถ่าน 200 ลิตร บัญชีครัวเรือน

ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์

ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์

แม่โจ้บ้านดินโฮมสเตย์

กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลโฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์ชุมชนต้นน้ำมูล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร ชมสวนเบญจมาศ การเพาะเห็ดหลากหลายชนิดในฟาร์มเห็ด และแปลงผักปลอดสารพิษ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรในชุมชน

โฮมสเตย์บ้านปง 3

โฮมสเตย์บ้านปง 3

โฮมสเตย์ปางแดงใน

โฮมสเตย์ปางแดงใน

โฮมสเตย์บ้านโปง

มาบกราดโฮมสเตย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่านสามารถนั่งเรือชมทิวทัศน์รอบเขื่อน เดินป่าเพื่อศึกษาสมุนไพร ปีนผาชมวิวของเขื่อนลำแชะ ล่องเรือตกปลา ล่องแพสำราญ ศึกษาธรรมชาติ ป่าดงดิบ อุทยานแห่งชาติทับลาน
123
| Page : 1 of 6 | Goto page :