ค้นหาสถานที่

โปรดระบุจังหวัด
ภูมิภาค
ภาคเหนือ (52)
ภาคกลาง (24)
ภาคใต้ (20)
ภาคตะวันออก (12)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (59)
ภาคตะวันตก (4)
ช่วงราคา
All Rate
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว
เรียงลำดับโดย ตัวอักษร ราคา

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งโฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านโพน

ซะซอมโฮมสเตย์(กลุ่มกินข้าวเซาเฮือน) หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นหมู่บ้นรักษ์ป่า หมู่บ้านอนุรักษ์ดีเด่นระดับประเทศ มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ เส้นทางเดินป่า ศึกษาธรรมชาติและสถานปฏิบัติธรรม ท่านจะได้อิ่มเอมกับการเติมความสุขเติมพลังสมอง ณ จุดชมวิวภูปะโหล่ะ ดื่มดำกับบร...

ดอนมะค่าโฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ ดั้งเดิมเอาไว้จากอดีต-ปัจจุบัน เช่น การหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลืองแบบโบราณ สูตรขี้ผึ้ง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและหมู่บ้านโอมสเตย์ ชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณในหมู่บ้าน ชมสา...

โฮมสเตย์บ้านกอก

โฮมสเตย์บ้านกอก

โฮมสเตย์ พัทยา 2

โฮมสเตย์ พัทยา 2

ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์

ชุมชนผ้าไหมบ้านโนนแดงโฮมสเตย์

โฮมสเตย์หมู่บ้านผ้าไหมบ้านต้อน

โฮมสเตย์หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านประทุนแหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าโสร่งหางกระรอก และมีกิจกรรมน่าสนใจให้ผู้ที่เข้าพักได้เรียนรู้อาทิเช่น กิจกรรมโอบต้นประดู่ ดูโบราณสถาน กิจกรรมอนุรักษ์ป่าหม่อน กิจกรรมเบเกอรี่โฮมเมด และสัมผัสวิถีชีวิตชนบท กินปู ดูนา

ไทยแสกโฮมสเตย์

ไทยแสกโฮมสเตย์

นาจอกโฮมสเตย์

นาจอกโฮมสเตย์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านพิมาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านพิมาน
123
| Page : 1 of 6 | Goto page :