เลือกที่มีมาตรฐาน

 

เลือกเที่ยว เลือกพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับประกันความมั่นใจในการได้รับบริการด้านที่พัก อาหารที่ได้รับมาตรฐาน

ถูกสุขลักษณะ มีกิจกรรม และรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และยังได้ช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่างทั่วถึง “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

มีอายุคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ยังมีการให้บริการที่ดีอยู่เสมอๆ