เกี่ยวกับโครงการ

 

 

กรมการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท หรือ โฮมสเตย์ (Homestay) ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพการให้บริการโฮมสเตย์ที่บริหารจัดการโดยชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรวมตัว ร่วมกันอนุรักษ์ และนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาสร้างเป็นสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน

ในปีงบประมาณ 2557 กรมการท่องเที่ยว มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของชุมชน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี การทำตลาดออนไลน์ ของโฮมสเตย์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้มีความยั่งยืน โดยพิจารณาขีด   ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ประทับใจ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชน  ที่มีความเข้มแข็งในการจัดการโฮมสเตย์ของตนให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านต่างๆ ที่จำเป็น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์   ให้เป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ