ขั้นตอนการประเมินโฮมสเตย์

 

ขั้นตอนการประเมินโฮมสเตย์ เริ่มจากเชิญชวนให้โฮมสเตย์ทั่วประเทศทั้งโฮมสเตย์เก่าที่ผ่านการประเมินแต่หมดอายุแล้ว (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีอายุคราวละ 3 ปี)

และโฮมสเตย์ที่ยังไม่เคยรับการประเมิน ส่งใบสมัครแจ้งความประสงค์ขอประเมินโฮมสเตย์ เพื่อให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกลาง (2 ท่าน)

และคณะกรรมการประจำจังหวัด (6 ท่าน) เข้าไปประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยวฯ

หลังจากนั้นคณะกรรมการจะทำการประมวลผลและสรุปคะแนนของแต่ละโฮมสเตย์ เพื่อคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่านร้อยละ 70) และเชิญร่วมพิธีมอบป้าย

และประกาศนียบัตรว่าผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

คณะผู้ตรวจประเมิน : คณะกรรมการตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด (9 คน)

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน                               ประธาน
 • พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน                                 กรรมการ
 • นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้แทน                          กรรมการ
 • ผู้อำนวยการททท. ภาค หรือผู้แทน                        กรรมการ
 • ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยว  กรรมการ
 • นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว หรือผู้แทน                  กรรมการ
 • ผู้แทนคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย            กรรมการ
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว                       กรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือผู้แทน                      กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (22 คนจาก 20 หน่วยงาน) วาระ 3 ปี

พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการตรวจประเมินระดับจังหวัด

ตรวจสอบ ติดตาม และเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน

 

ผู้ขอรับการตรวจประเมิน

ชุมชนโฮมสเตย์ที่สมัครเข้ารับการตรวจสอบประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี 2555

     - การคัดเลือกชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์

     - การตรวจประเมินเพื่อรับรอง

     - การนำเสนอผลการตรวจประเมินเพื่อนพิจารณาให้การรับรอง

     - การตรวจติดตามผลการรับรอง

 

1. การคัดเลือกชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์

    ชุมชนผู้ประกอบการโฮมสเตย์กรอกใบสมัคร => จัดทำรายละเอียดเอกสาร =>ขอหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)=>เข้ารับการอบรม=>คัดเลือกชุมชนโฮมสเตย์ที่มีศักยภาพ=>  

    แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน

 

2. การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

    -  คณะกรรมการฯเดินทางถึงชุมชนโฮมสเตย์

    -  ชุมชนโฮมสเตย์ รายงานการบริหารจัดการ

    -  ตรวจประเมินบ้านของสมาชิกทุกหลังตามตัวชี้วัด

                   สัมภาษณ์

                   ตรวจเอกสาร/ภาพถ่าย/การบันทึก

    -  คณะกรรมการให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไข

 

3. การนำเสนอผลการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

      

คณะผู้ประเมินนำเสนอผลการประเมินของโฮมสเตย์แต่ละราย

                               

คณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยพิจารณาผลและอนุมัติให้การรับรอง   แจ้งผลให้โฮมสเตย์
(ผ่านที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5/5)

                              

ออกแบบรับรองและเป้าหมายตราสัญลักษณ์                                           ทำพิธีมอบตราสัญลักษณ์

                             

ระยะเวลารับรอง 3 ปี (นับจากวันที่ออกใบรับรอง)

 

 

 

ตราสัญญาลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายหรือรูปตราสัญญาลักษณ์ ที่มีลักษณะหลังคาทรงไทยลายกลอน อยู่บนตัวอักษร Home Stay Standard Thailand ตามรูปที่ปรากฏนี้ หลังคาทรงไทยลายกลอน มีสีน้ำตาลใช้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงโฮมสเตย์ที่อยู่ในชนบทของไทย  ตัวอักษร Home Stay มีสีเขียว หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะพักรวมกับเจ้าของบ้านในบ้านหลังเดียวกัน ตัวอักษร Standard Thailand มีสีแดง หมายถึง ใช้ยืนยันว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานของประเทศไทย

 

การตรวจติดตามผลการรับรอง

ตรวจเพื่อติดตามผล และให้มั่นใจว่ารักษามาตรฐานการให้บริการ สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

สุ่มตรวจ (ในช่วงปีที่ 2 ของการรับรอง)

 

เกณฑ์การประเมินชุมชนผู้ประกอบการ

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ด้านได้แก่

 • ด้านที่พัก                                                                        4 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านอาหารและโภชนาการ                                                  4 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านความปลอดภัย                                                           2 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน         2 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านรายการนำเที่ยว                                                          3 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                4 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านวัฒนธรรม                                                                 2 ตัวชี้วัด (10 %)
 • ด้านการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์                                        2 ตัวชี้วัด (5 %)
 • ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์                                         6 ตัวชี้วัด (20 %)
 • ด้านประชาสัมพันธ์                                                            2 ตัวชี้วัด (5 %)

 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก

1.1 ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน

1.2 ที่พักที่นอนสะอาด และสบาย

1.3 มีห้องอาบน้ำ และห้องส้วมที่สะอาดมิดชิด

1.4 มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือชุมชน

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร

2.1 ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร

2.2 ที่น้ำดื่มที่สะอาด

2.3 มีมีภาชนะที่บรรจุอาหารที่สะอาด

2.4 มีห้องครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวมีความสะอาด

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย

3.1 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3.2 มีการจัดระบบดูแลความปลอดภัย

 

มาตรฐานที่ 4 อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน

4.1 การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย

4.2 การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน

 

มาตรฐานที่ 5 รายการนำเที่ยว

5.1 มีรายการนำเที่ยวที่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน

5.2 ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว

5.3 เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

6.2 การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว

6.3 มีแผนงานหรือมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว และลดภาวะโลกร้อน

6.4 มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

 

มาตรฐานที่ 7 ด้านวัฒนธรรม

7.1 การดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

7.2 รักษาวิถีชีวิตชุมชน คงไว้เป็นกิจวัตรปกติ

 

มาตรฐานที่ 8 ด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าของผลิตภัณฑ์

8.1 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึก ของฝาก หรือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

8.2 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

 

มาตรฐานที่ 9 การบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์

9.1 การรวมกลุ่มของชาวบ้าน

 • โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (สหกรณ์)
 • ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย จ.พังงา (ชมรม)
 • กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองรางจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม)
 • โฮมสเตย์บ้านบุไทร
 • โฮมสเตย์บ้านปราสาท

9.2 คณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์

          รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ บ้านหนองหลุ่ม จังหวัดมุกดาหาร

นายแสวง         ยืนยง             ประธาน                   (ผู้ใหญ่บ้าน)

นายพุทธา        ยืนยง             รองประธาน              (อ.บ.ต.)

นายอภินันท์      โพธ์ไทร         จัดสถานที่                (ผู้นำเยาวชน)

นางผัสดาวรรณ  ผดุงทรัพย์       จัดอาหาร                (ประธานกลุ่มสตรี)

นายเอื้อชัย       คำปาน            เหรัญญิก                (อจญ.ร.ร.บ้านโคกหนองหล่ม)

 

 

9.3 กฎ กติกา การทำงานของคณะกรรมการ

     -  ระเบียบบ้านพักเมืองปอนโฮมสเตย์

     -  การติดต่อประสานงาน

     -  จะต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วัน

     -  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้วล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

                   วางเงินมัดจำ 20 %

     -  สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพัก

                   แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                   ห้ามดื่มสุราและส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน

                   ห้ามเล่นการพนันในที่พัก

                   ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

                   ห้ามทำอนาจารในที่พัก

                   ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน

    -  สำหรับบ้านพักโฮมสเตย์

                   มีอัธยาศัยที่ดีต่อนักท่องเที่ยว

                   รักษาความสะอาด

                   รักษาความปลอดภัย

                   ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

    -  อัตราค่าบริการ

                   ค่าที่พักรวมอาหาร 2 มื้อ 350 บาท/คน/คืน

    -  การบริหารจัดการกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์

                   ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการที่มาจากทุกบ้านพัก

                   รายได้ 10 % หักเข้ากลุ่มเพื่อเป็นกองทุน การบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว       

9.4 มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

9.5 ระบบการจอง การลงทะเบียน และการมัดจำล่วงหน้า

9.6 รายละเอียดของค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ที่ขัดเจนและเป็นปัจจุบัน

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

 

ชื่อ (Name)………………………………………………นามสกุล (Surname)…………………………………………………..

ที่อยู่ (Address)…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วันที่เข้าพัก (Check in date)…………………………………………………………………………………………………………

วันที่ออก (Check out date)………………………………………………………………………………………………………….

วัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว (Trip Objective)…………………………………………………………………………………....

ข้อมูลจาก (Information source)…………………………………………………………………………………………………..

กิจกรรมที่ต้องการ (Interesting activities)……………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

มาตรฐานที่ 10 ด้านประชาสัมพันธ์

10.1 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน

10.2 แผนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์