โฮมสเตย์บ้านจำรุง

19 หมู่ 7 หมู่บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

โฮมสเตย์บ้านจำรุง

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านจำรุง/หมู่บ้านจำรุง "เกษตรพึ่งตนเอง คือลมหายใจของคนบ้านจำรุง" ประชากรกว่า 600 คน ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำนา บนเนื้อที่ 3,000 กว่าไร่ของหมู่บ้านยังคงสภาพของความเป็นวิถีชีวิตชนบท ผู้คนในชุมชนรักความสงบ ดำรงชีวิตเรียบง่าย รักความเป็นธรรม เคารพในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ต้นแบบของชุมชนแห่งอนาคต ชุดองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของชุมชนมากกว่า 20 ปี นำสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบ้านนอก "เพื่อการเรียนรู้ของสังคม" ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนเรียนรู้ตลอดทั้งปี อากาศดี สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีชุดประสบการณ์ความรู้เรื่องชุมชนเข้มแข็งที่หลากหลาย โดยเฉพาะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนด้อย่างเหมาะสมลงตัว

กิจกรรม

• เยี่ยมเยียนเรียนรู้งานของชุมชนมหาวิทยาลัยบ้านนอก
• เรียนรุ้วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา
• เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ เก็บทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองฯ
• เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
• พบปราชญ์ชุมชน
• ชมเตาเผาถ่านโบราณ
• ชมการจัดการเครือข่ายน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม
• ชมป่าชายเลน ธนาคารปูแสม บ้านปลาธนาคารปู
• ชมและชิมผลไม้ในระบบเกษตรอินทรีย์

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 150 บาท
ค่าบริการที่พัก 150 บาท/คน/คืน
• ค่าบริการอาหาร 100 บาท/คน/มื้อ
• ค่าบริการศึกษาดูงาน 1,000 บาท/คณะ
• ค่ารถบริการ 1,000 บาท/คณะ
• ค่าบริการกิจกรรมกลุ่ม 500 บาท/คณะ
• ค่าบริการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเด็กๆ ช่วงกลางคืน 1,000 บาท/คณะ
• ค่าบริการคาราโอเกะ 1,000 บาท/คณะ
• ค่าบริการชมและชิมผลไม้ในสวน 1,000 บาท/คณะ
• ค่าบริการตกปลาทะเล และค่าบริการนั่งเรือชมป่าโกงกาง ราคาตามตกลง

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

100

ของที่ระลึก

• อาหารสุขภาพ
• ผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี 100 ชนิด
• ผลไม้หลากหลาย
• ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนทอด, ทุเรียนกวน, มังคุดกวน, ขนุนทอด, สาเกทอด,
• ผลผลิตแปรรูปกะปิ, น้ำปลา, น้ำพริกทรงเครื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• อนุสาวรีย์สุนทรภู่
• ชายหาดแหลมแม่พิมพ์
• บ้านเพ เกาะเสม็ด
• น้ำตกเขาชะเมา
• เรือหลวงประแสร์
• มณฑปเนินฆ้อ

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2552,2555

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2014
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณชาติชาย เหลืองเจริญ

โทรศัพท์ : 038-670721

โทรศัพท์มือถือ : 087-8178030 , 087

แฟกซ์ :

อีเมล : chartchai04@gmail.com

เว็ปไซต์ : www.banjumrung.com

วิดิโอ :