บ้านลำขนุนโฮมสเตย์

เลขที่ 3 ม.8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

บ้านลำขนุนโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านลำขนุนเป็นที่ราบเชิงเขา มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน อากาศเย็นสบายตลอดปี อยู่ติดบริเวณเทือกเขาบรรทัด หมู่บ้านประกอบไปด้วยวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบดั้งเดิม มีการบริหารจัดการในรูปแบบของชุมชน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

กิจกรรม

1. ชมบรรยากาศความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด
2. ชมเกษตรอินทรีย์การปลูกผักปลอดสารพิษ
3. ชมการแกะรูปหนังตะลุง
4. เรียนรู้การประกอบอาชีพการทำสวนยางของชุมชน
5. เที่ยวน้ำตกสายรุ้ง
6. ชมการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนโดยใช้พลังน้ำ
7. ชมศิลปะมโนราห์แบบโบราณ
8. ชมศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด
9. ชมบ่อแก๊สชีวภาพ

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 800 บาท
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร 2 วัน 1 คืน 800 บาท/คน

ค่าบริการอื่นๆ
1. ค่าศึกษาดูงานการเพาะเห็ด 500 บาท/คณะ
2. ค่าศึกษาดูงานการแกะหนังตะลุง 500 บาท
3. ค่าศึกษาดูงานไร่นาส่วนผสม 500 บาท/คณะ
4. ค่าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำและบ่อแก๊สชีวภาพ 500 บาท/คณะ
5. ค่ากิจกรรมการแสดงมโนราห์ 1,000 บาท/ชุด

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

40

ของที่ระลึก

สินค้า OTOP
1. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2. สบู่มังคุด
3. น้ำผึ้ง
4. รูปหนังตะลุง
5. ข้าวเหนียวแก้ว
6. ผลไม้ตามฤดูกาล
7. แป้งสาคู

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

1. ภูผาหมอก
2. น้ำตกสายรุ้ง

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2554,2557,2557

วันที่หมดอายุการประเมิน

31 Dec 2013
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : นายหนู่อิ่ม ปานนิล

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ : (+66)854781044

แฟกซ์ :

อีเมล :

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :