ลำไทร โฮมสเตย์

34/3 บ้านลำไทร ตำบลโคกแฝด อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ดูแผนที่

รายละเอียดสถานที่

ลำไทร โฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

ลำไทร เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งที่สืบสานมาจากลุ่มน้ำแสนแสบที่มีชาวปัตตานีเคลื่อนตัวมาจากไทรบุรี มาตั้งถิ่นฐานดำรงชีวิตเรื่อยมา และสืบทอดให้กับลูกหลานมีที่ดินและถิ่นทำกินอย่างมีความสุขไม่น้อยกว่า 140 ปี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามระเบียบของกรุงเทพมหานครว่า ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดตั๊กวา การรวมตัวอย่างเหนียวแน่น ทำให้เกิดมิติทางสังคมหลายประการ เช่น สังคมแห่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ประกอบกับหมู่บ้านลำไทรยังคงวิถีเกษตรและวิถีไทยอิสลามที่มีบุคคลให้ความสนใจมาศึกษาและเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้มาเยี่ยมเยียน และศึกษาดูงานตลอดเวลา ชุมชนจึงได้นำมาบ้านของตนเองมาจัดทำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ขึ้น

กิจกรรม

- ศึกษาวิถีชีวิตชาวชุมชนตามวิถีเกษตรพอเพียง มีการทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง - มีฐานการเรียนรู้ สามารถศึกษาจากการเรียนรู้ได้ 7 ฐาน - มีการแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร - มีการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์และวัฒนธรรม - พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ - บริการท่องเที่ยวในเขตหนองจอก

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 100 บาท
อาหารหลัก (เช้ากลางวันเย็น) 80-100 บาท
อาหารว่าง (อาหารคั่นมื้อ) 30 บาทต่อชุด
วิทยากร 600บาท ต่อชั่วโมง
มัคคุเทศก์ 500 บาทต่อคนต่อวัน

จำนวนบ้านพักอาศัย

0

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับ

20

ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยหมักชีวภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลในภาษา ไทย

ปีที่ได้รับมาตรฐาน

2553,2556

วันที่หมดอายุการประเมิน

13 Dec 2015
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล : คุณสมชาย สมานตระกูล

โทรศัพท์ : 02 543 2126

โทรศัพท์มือถือ : 083 806 3456, 087 14

แฟกซ์ : 02-5432126

อีเมล : mut.068@hotmail.com

เว็ปไซต์ :

วิดิโอ :